Pudaklaýyn forum we gözden geçiriliş atçylyk zawodynyň hem-de atçylyk sportunyň ösüşiniň ähli ugurlaryny, bu ulgamda taryhy tejribäni we häzirki zaman tejribesini, halkara ylmy-barlag ulgamyndaky gatnaşyklaryň ugurlaryny hödürleýär. Atçylyk dünýäsi özboluşly ugurdyr, ony adamyň işiniň diňe bir ugry bilen baglanyşdyrmak mümkin däldir. Bu özboluşlylyk biziň durmuşymyzyň köp taraplaryny öz içine alýan serginiň hem-de maslahatyň mowzuklaýyn many-mazmunynda öz beýanyny tapdy. Şunda bu çäreleriň many-mazmunynyň üstüniň ajaýyp baýramçylyk öwüşginleri bilen ýetirilýändigini bellemelidiris. Bu ruhubelentlik ýagdaýy şöhraty dünýä dolan, tebigatyň bize peşgeş beren türkmen bedewleriniň hormatyna ýurdumyzda guralýan şu dabaralarda hem aýdyň duýulýar.

Paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde ýaýbaňlandyrylan sergi-ýarmarkanyň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, Mejlisiň, dürli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt wekilhanalarynyň hem-de halkara guramalarynyň baştutanlary, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ylym we döredijilik intelligensiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Myhmanlaryň arasynda ýaňyja öz işini tamamlan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IV mejlisine hem-de “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylar hem bar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sergä we maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagy dabaraly ýagdaýda okalýar. Milli Liderimiz ahalteke bedewlerine dünýä ýüzünde uly gyzyklanma bildirilýändigi göz öňünde tutulyp, daşary ýurtlardaky ahalteke atçylyk assosiasiýalary bilen özara hyzmatdaşlygyň ýola goýulýandygyny belledi. Häzrki döwürde ýurdumyzda atçylyk sungaty ösdürmäge döwletimiz tarapynlan ähdi şertler we giň mümkinçilikler döredilýär. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şeýle goldawyň netijesinde, yhlasly zähmet çekýän türkmen seýisleri, atşynaslary ähli döredilýän mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, behişdi bedewlerimiziň tohum arassalygyny saklamakda, syna owadanlygyny kämilleşdirmekde we atlaryň baş sanyny köpeltmekde netijeli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz bu halkara sergi-ýarmarkasynyň we maslahatynyň döwletimiziň atçylyk pudagynda gazanan üstünliklerini, ýeten sepgitlerini halkara jemgyýetçiligine giňden tanyşdyrmakda, bu ulgamda özara gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynam bildirdi.

Türkmenistan mundan beýläk-de türkmen halkynyň uçar ganaty hasaplanýan behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, atly sport bäsleşiklerini, at üstünläki dürli oýunlary, ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiklerini geçirmek we atlaryň tohumçylyk-seçgi işlerini gowulandyrmak hem-de atçylyk pudagynda alnyp barylýan işleri dünýäniň öňdebaryjy tejribesi bilen utgaşdyryp, has-da kämilleşdirmek üçin mundan beýläk-de ähli zerur işleri geçirer diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly, tansly çykyşlary açylyş dabarasynyň üstüni ýetirdi, açyk asmanyň astyndaky at üstündäki oýunlary bolsa onuň öwüşginini has-da artdyrdy. Sergi köşgüniň golaýynda ornaşdyrylan sirk meýdançasynda meşhur “Galkynyş” toparynyň jigitleri tomaşaçylara öz ussatlygyny görkezdiler. Olaryň ýyndam we owadan ahalteke bedewlerinde eden çykyşlary tomaşaçylary haýran galdyrdy. Atlylar—ýigitler we gyzlar, hemişe bolşy ýaly, özleriniň batyrgaýlygy hem-de çalasynlygy, ýerine ýetiren dürli çylşyrymly maşklary bilen bu ýere ýygnananlarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Bu çykyşlar tamamlanandan soň, daşary ýurtly myhmanlar artistleri uzak wagtlap goýbermediler. Olar şeýle ýatdan çykmajak täsirleri peşgeş berendigi üçin artistlere hoşallyk bildirip, olaryň geljekki meýilnamalary bilen gyzyklandylar. Bu baýramçylyk günleriniň gahrymanlary – şaý-seplere beslenen bedewler özleriniň gözelligi we syratlylygy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi.

Sergi toplumynyň açyk meýdançasynda bedewler ýerleşdirilen syn ediş agyllary hem ýerleşdirilipdir. Bu ýerde bedewleri ýakyndan synlap, olaryň özboluşly mährini duýup bolýar.

... Şol pursat serginiň açylyş dabarasy binanyň içinde köp öwüşginli edebi aýdym-saz kompozisiýasy bilen dowam etdi. Onda milli taryhymyzyň gahrymanlarynyň keşpleri janlandyryldy, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň öçmez-ýitmez goşgulary ýaňlandy. Ýyndam ahalteke bedewleriniň şekilleri görkezilýän ägirt uly monitoryň, mähriban topragymyzyň giň öri meýdanlarynda otlap ýören bedewler şekillendirilen uly bannerleriň öňünde jigitleriň joşgunly tansy asyrlaryň dowamatlylygynyň, türkmen halkynyň taryhynda atlaryň mynasyp orun eýeländiginiň özboluşly nyşanyna öwrüldi.

Häzirki wagtda bedewleriň bu orny täze many-mazmuny, halkara ähmiýetine eýe boldy. Türkmen bedewiniň baýramynda biziň şatlygymyzy we buýsanjymyzy paýlaşmak, täze gatnaşyklary ýola goýmak üçin dünýäniň onlarça döwletinden ýurdumyza gelen wekilleriň örän köp bolmagy hem muňa şaýatlyk edýär. Şol gatnaşyklar bolsa ahalteke bedewleriniň bütin dünýädäki şan-şöhratyny has-da artdyrmaga ýardam eder.